Što je EKS i zašto je on mjerodavan za usporedbu među ponudama? 0

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope, visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita i slično. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

Leave a Reply